Lời nhạc : Thơ : Khảo Mai | Nhạc NGÔ CÀN CHIẾU

Vous êtes ici

Lời nhạc : Thơ : Khảo Mai

Sài Gòn Không Anh
 
00:00