Lời nhạc : Thơ : Cung Chi | Nhạc NGÔ CÀN CHIẾU

Vous êtes ici

Lời nhạc : Thơ : Cung Chi